Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sterker in Studie 2012-2013

 

Artikel 1: Definities

 1. Sterker in Studie: Sterker in Studie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 56013957
 2. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Sterker in Studie en Contractant tot stand komt.
 3. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Sterker in Studie een overeenkomst sluit. In de regel de ouder/verzorger van Leerling of Leerling zelf.
 4. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Sterker in Studie wordt ingeschreven.
 5. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.sterkerinstudie.nl vermelde prijzen voor de diverse door Sterker in Studie aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.
 6. Inschrijfgeld: het vanwege de inschrijving van de Leerling bij Sterker in Studie in rekening gebrachte tarief, zoals vermeld op www.sterkerinstudie.nl.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Sterker in Studie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen ontstaan tijdens een bezoek van de vestiging van Sterker in Studie.
 2. De openingstijden van Sterker in Studie staan vermeld op www.sterkerinstudie.nl
 3. Sterker in Studie verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de met de Contractant gemaakte in de overeenkomst. Sterker in Studie is daarbij volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling.
 4. Sterker in Studie biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten.
 5. In geval de begeleider van Sterker in Studie daartoe aanleiding ziet, neemt Sterker in Studie contact op met de ouders van de Leerling of de mentor van de Leerling.
 6. Door ondertekening van de overeenkomst geven de contractant, de leerling en diens wettelijk vertegenwoordiger te kennen op de hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze volledig en onvoorwaardelijk na te komen.

 

Artikel 3: Inschrijving en totstandkoming overeenkomst inzake huiswerkbegeleiding en/of bijles

 1. Inschrijving vindt plaats aan de hand van een intake gesprek tussen leerling, ouders en Sterker in Studie. Indien de Leerling naar het oordeel van Sterker in Studie over de juiste kwalificaties beschikt kan een overeenkomst inzake huiswerkbegeleiding/bijles worden aangegaan.
 2. De overeenkomst treedt in werking als er een volledig ondertekend inschrijfformulier ingevuld is en de naar aanleiding daarvan opgestelde overeenkomst door contractant is ondertekend. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de contractant zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 3. Als de contractant na het in lid 1 van dit artikel genoemde intakegesprek binnen één week aangeeft dat de leerling niet gaat starten bij Sterker in Studie, dan zijn geen inschrijfkosten verschuldigd. Laat de contractant dit pas na één week horen dan wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Ontbinding overeenkomst huiswerkbegeleiding en/of bijles

 1. De overeenkomst eindigt op de laatste dag waarvoor de overeenkomst is aangegaan dan wel op een eerder tijdstip conform het gestelde in lid 2 en 3 van dit artikel.
 2. De overeenkomst kan tussentijds uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden opgezegd per de 1e van iedere maand. Voor een overeenkomst inzake huiswerkbegeleiding geldt een opzegtermijn van 4 weken. Voor de overeenkomst inzake bijles geldt een opzegtermijn van 2 weken.
 3. Sterker in Studie is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de leerling naar het oordeel van Sterker in Studie niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 4. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Het nog niet betaalde begeleidingsgeld – voor zover betrekking hebbend op de periode voor de beëindiging van de overeenkomst – blijft uiteraard verschuldigd.

 

Artikel 5: Financiële verplichtingen

 1. De contractant ontvangt aan het einde van de maand van Sterker in Studie een factuur voor het totaalbedrag van het verschuldigde begeleidingsgeld.
 2. Deze factuur dient binnen 2 weken na dagtekening betaald te worden.
 3. Het inschrijfgeld wordt in rekening gebracht op de eerste factuur.
 4. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Sterker in Studie een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (administratie) kosten ad € 5 bij een eerste herinnering en € 10 bij een tweede herinnering, zullen aan de contractant in rekening worden gebracht.
 5. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling kan de Leerling de toegang tot de begeleiding, al dan niet tijdelijk, worden ontzegd.
 6. Tijdens de schoolvakanties wordt door Sterker in Studie geen huiswerkbegeleiding of bijles gegeven en worden geen kosten in rekening gebracht.
 7. Het in lid 6 van dit artikel bepaalde is tevens van toepassing op feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen (bijvoorbeeld 2e Paasdag en 2e Pinksterdag). Voor deze dagen worden eveneens geen kosten in rekening gebracht.
 8. Bij afzegging van huiswerkbegeleiding voor aanvang als gevolg van ziekte van de leerling wordt de gemiste les doorbelast. Bij langdurig ziek zijn (langer dan 2 weken) is een inhaalregeling bespreekbaar. Tot uiterlijk 10.00 uur ’s morgens kan er een ziekmelding telefonisch worden gedaan.
 9. Gemiste huiswerkbegeleiding die om andere reden dan ziekte wordt afgemeld, wordt doorberekend.
 10. Bij de start van bijles wordt een vast tijdstip en een vaste dag gepland. Bijlessen mogen door de Leerling slechts verzet worden tijdens een eerdere bijles. Voorwaarde is wel dat de bijlesgever op dat tijdstip beschikbaar is.
 11. Bij afmelding door de leerling van de bijles wordt de les doorbelast, tenzij dit minimaal 48 uur voor bijles wordt doorgegeven.
 12. Indien door overmacht bij Sterker in Studie de huiswerkbegeleiding of bijles niet kan doorgaan, volgt geen factuur over de gemiste les.
 13. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum telefonisch of via info@sterkerinstudie.nl aan Sterker in Studie kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 6: Boeken en andere leermiddelen

 1. Voor aanvang van de huiswerkbegeleiding en/of bijles dient de Leerling in het bezit te zijn van de voorgeschreven boeken en leermiddelen zoals die op de school van de Leerling gebruikt worden.
 2. Boeken en leermiddelen komen voor rekening van de Leerling.

Artikel 7: Klachten

 1. Klachten over de kwaliteit van Sterker in Studie dient u formeel neer te leggen bij de eigenaar van Sterker in Studie.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen die ter zake van deze overeenkomst of van nader daarmee in verband staande overeenkomst mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 8: Ordebepalingen Sterker in Studie

 1. De leerling dient zich tijdens huiswerkbegeleiding en/of bijles te houden aan de ordebepalingen van Sterker in Studie en dient de aanwijzing van de begeleiders stipt op te volgen.
 2. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde ordebepalingen wordt verstaan:
 • De leerling dient op tijd te komen, volgens afspraak;
 • De leerling dient de gemaakte afspraken die individueel tussen de begeleider en Leerling zijn gemaakt, na te komen;
 • De leerling gedraagt zich conform de algemeen bekende fatsoensnormen;
 • De leerling dient bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de huiswerkbegeleiding vooraf te melden;
 • Tijdens de begeleiding en/of bijles moet de telefoon uitgeschakeld zijn;
 • Tijdens de begeleiding en/of bijles is roken, het gebruik van drugs of nuttigen van alcohol niet toegestaan;
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de door de begeleider aangegeven pauzes;
 • De leerling dient rekening te houden met andere aanwezige scholieren;
 • De ruimte wordt door de leerling zachtjes binnengekomen en verlaten;
 • Het gebruik van een computer tijdens de begeleiding en/of bijles is alleen toegestaan na overleg met de begeleider.